_0000_Omraadet omkring16
_0001_Omraadet omkring9
_0002_Omraadet omkring2
_0003_Omraadet omkring1
_0004_Huset udendors5
_0005_Huset udendors4
_0007_Dyrende28
_0008_Dyrende21
_0009_Dyrende8
_0010_Dyrende5
_0011_Dyrende3
_0012_Dyrende1
_0013_Born11
_0015_Born4

Privatlivspolitik

Her kan du læse om Spangens persondatapolitik, herunder hvilke oplysninger vi registrerer, og hvordan vi bruger oplysningerne.

Dine personoplysninger tilhører dig. Spangen er som dataansvarlig både interesseret i og forpligtet til at beskytte de data, som vi har om dig.

På Spangen indsamler og opbevarer vi kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller store krav både til sikkerheden af vores IT-systemer og til vores medarbejderes håndtering af persondata, så de indsamlede data altid er beskyttet mest muligt.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige områder af Spangens persondatapolitik. Du kan bl.a. læse om, hvilke oplysninger vi registrerer om dig, hvordan vi anvender oplysningerne, hvor længe vi gemmer oplysninger samt information om dine rettigheder.

Hvis der er noget særligt, som du skal være opmærksom på ved anvendelse af specifikke ydelser fra Spangen, fortæller vi dig om det.

 

Dataansvarlig

 

Leder Sara Zøllner
Skellerupvej 43
8600 Silkeborg – DK
Tlf. nr. Spangen: 31373781

Mobil Sara Zøllner .: 29914078

Sara Zøllner / Mail: skz-@hotmail.com

Bestyrelsesformand:
Jørn Christensen
Mobil nr.: 26441217
Spangens mail: mail@spangen-info.dk

 

Sikker post skal sendes til os via Eboks

CVR.: 29867585

 

Hvad er retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Spangens behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har et retsgrundlag (hjemmel). Grundlaget for, at vi må håndtere dine oplysninger som beskrevet ovenfor, er forskelligt afhængig af den enkelte situation.

Konkret benytter vi os af følgende grundlag:

 • I nogle situationer indhenter vi et udtrykkeligt samtykke til at behandle eller videregive personlige oplysninger. Dette gælder f.eks. i forbindelse med behandling af særlige personfølsomme oplysninger, videregivelse af sags dokumenter og/eller information til ekstern tredjepart mv; ( GDPR Artikel 9, paragraf 2, litra a).
 • Endelig benytter vi i nogle tilfælde reglerne om interesseafvejning, hvor Spangens legitime interesse for behandling af almindelige persondata ikke konflikter med de registreredes grundlæggende rettigheder. Dette gælder f.eks. i forbindelse med brug af vores, cookies på http://spangen-info.dk/, ved færdiggørelse af påbegyndt indmeldelse, ved formidling af almindelige personoplysninger til uddannelsesinstitutioner mv. (”interesseafvejning” iht. GDPR Artikel 6, paragraf 1, litra f).

 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler kun de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for, at vi kan varetage relevante interesser. Konkret behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger, herunder primært:

 • Navn
 • Cpr-nummer
 • Kontaktoplysninger
 • Kontooplysninger
 • Oplysninger om stilling og ansættelsesforhold
 • Lønoplysninger
 • Ansøgninger/CV
 • IP-adresse

 

Følsomme oplysninger:

 • Helbredsoplysninger
 • Straffedomme/lovovertrædelser
 • I helt særlige situationer behandler vi også personoplysninger omkring race/etnisk oprindelse, politisk/religiøs overbevisning eller seksuelle forhold, hvis du har oplyst dette, og det er nødvendigt for at varetage dine interesser i en given sag.

 

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

VI indhenter først og fremmest oplysningerne direkte fra dig. Men vi kan også modtage eller hente oplysninger fra tredjepart fx:

 • Offentligt tilgængelige register
 • Anbringende/visiterende kommune
 • Offentlige myndigheder; f.eks. SKAT og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • De kommunale jobcentre
 • Pædagogisk psykologiskråd
 • Kommunerne
 • Politi og domstole
 • (Tidligere) arbejdsgivere
 • Egen læge, sygehus mv.

 

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger.

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, som vi er berettiget/forpligtet til det ifølge lovgivningen, når vi får dit samtykke til det, eller det er legitimt iht. interesseafvejning.

Afhængig af den konkrete situation kan vi videregive din personoplysninger til f.eks. følgende kategorier:

 • Offentlige myndigheder; f.eks. SKAT
 • Anbringende/visiterende kommune
 • De kommunale jobcentre
 • Kommuner
 • Politi og domstole
 • (Tidligere) arbejdsgivere
 • Pædagogisk psykologisk råd
 • Advokater, som repræsenterer modparter
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Databehandlere (dvs. underleverandører) for Spangen, som arbejder efter vores instruks, og som vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne varetage dine rettigheder og vores pligter iht. gældende lovgivning.

De fleste af Spangens regler for sletning af persondata baserer sig på komplicerede regelsæt i diverse lovgivning om opbevaringspligt persondata.

Vi har pt. fastlagt nedenstående retningslinjer for sletning af persondata:

 • Hvis du er beboer eller tidligere beboer på Spangen, sletter vi dine persondata senest 3 år efter, at du er udskrevet. Dokumenter og henvendelser til Spangen slettes senest efter 3 kalender år. forældelseslovens § 3
 • Personoplysninger ifm. deltagelse på arrangementer, events og kurser slettes senest 3 år efter, at de er afholdt. forældelseslovens § 3

 

Din ret til at tilbagetrække eller begrænse dit samtykke

Du har ret til at tilbagetrække eller begrænse det samtykke, som du har givet Spangen. Hvis du vælger at tilbagetrække eller begrænse dit samtykke, påvirker dette ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af tidligere givet samtykke. Når du tilbagetrækker eller begrænser dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du kan tilbagetrække dit samtykke ved at kontakte Spangen leder.

Hvilke rettigheder har du ellers?

Nedenfor kan du læse om din ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os eller følge konkrete anvisninger nedenfor – se kontaktoplysninger først i persondatapolitikken.

Ret til at se dine oplysninger (indsigt):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Reglerne er beskrevet i EU Persondataforordningen – herefter benævnt GDPR – artikel 15.

Hvis du er medarbejder eller tidligere medarbejder, kan du få indsigt ved at henvende dig hos Spangens leder.

Ret til at få rettet oplysninger (berigtigelse):

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig selv. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 16.

Ret til sletning:

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis det ikke længere er nødvendigt, at vi opbevarer eller behandler dine oplysninger. I mange tilfælde kan vi dog ikke slette personoplysninger, enten fordi vi er underlagt forskellig lovgivning. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 17.

Hvis du er medarbejder eller tidligere medarbejder, kan du bede om sletning ved at henvende dig på denne hos Spangens leder.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover alene opbevare oplysningerne. Hvis vi skal behandle dem på anden måde, kræver det enten dit samtykke, eller at retskrav kan fastlægges, gøres gældende / forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 18.

 

Ret til at protestere (indsigelse):

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 21.

Ret til at videregive oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og evt. at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Reglerne er beskrevet i GDPR artikel 20.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Find det her www.datatilsynet.dk

Hvem kan du klage til?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvordan gemmer vi oplysninger om brug af vores hjemmeside?

Her kan du læse om, hvilke oplysninger vi registrerer på hjemmesidens brugere, og hvordan vi bruger oplysningerne.

Dine personlige oplysninger er beskyttet

Vi beskytter personlige oplysninger ved kryptering gennem sikkerhedsprotokollen SSL, så andre ikke kan se dine data.

Statistik

Vi registrerer dels personlige oplysninger dels anonyme og psudonomiserede oplysninger (bruges til statistik og til at skræddersy budskaber/reklamer). Vi bruger statistikken til at udvikle og forbedre hjemmesiden.

Løbende forbedring af brugeroplevelsen

Der foretages en stikprøvevis optagelse af brugeradfærden på http://spangen-info.dk/. Disse optagelser anvendes til løbende af forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Spangen anvender onlineværktøj til at få en bedre forståelse for brugernes behov, og for at optimere brugeroplevelsen på vores website. Værktøjet er en teknologi, der assisterer Spangen med bedre at forstå brugeroplevelsen på Spangens website (f.eks. hvor lang tid brugerne er på hvilke sider, hvilke links man vælger at klikke på, hvilke funktioner er brugerne er glade og mindre glade for mv.).

Værktøjet anvender cookies og andre teknologier til at indsamle data om brugernes adfærd og deres devices (mobil, computer, tablet osv.). F.eks. IP-adresse (opsamles og gemmes kun i anonymiseret format), skærmstørrelse, enhedstype, browser information, geografisk lokation (kun på landeniveau) og foretrukket sprog på website. Værktøjet opbevarer disse data i en psudonomiseret brugerprofil. Det betyder, at man ikke direkte kan identificere en bruger ud fra de oplysninger, der er indsamlet på Spangens websites.

Hverken værktøjet eller Spangen anvender de data, som værktøjet har opsamlet, til at identificere individuelle brugere eller samkøre med yderligere data for individuelle brugere.

Personaliserede budskaber og Cookies

Som et led i at kunne give dig en bedre service, møder vi dig på hjemmesiden med personligt tilrettet indhold.

På vores hjemmeside kan du få lagt cookies på din computer. De gør det muligt at hjælpe os med at give dig en bedre service. Det kan fx hjælpe os til at forbedre vores hjemmeside eller ved at skræddersy budskaber for bedre at modsvare dine interesse og præferencer. En cookie er på ingen måde farlig for din computer og kan ikke identificere dig som person, men kun genkende din computer. Disse cookies kan til enhver tid slettes i dine internetindstillinger.